15 June 2017

Z červenej knihy slovenských mäkkýšov: pimprlík bruškatý (Vertigo moulinsiana)

From the Red Data Book of Slovakia: Desmoulin's whorl snail (Vertigo moulinsiana)Pimprlík bruškatý [Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)] je drobný, maximálne 2,5 milimetra veľký ulitník. Ide o vzácny reliktný druh, ktorý je v celej strednej Európe v posledných tisícročiach na ústupe, je preto celoeurópsky chránený. V súčasnosti je jeho rozšírenie atlanticko-mediteránne s centrom v strednej Európe. Najpočetnejšie populácie sú známe zo západnej a strednej Európy (Killeen 2003). Je rozšírený od Írska po Kaukaz a južne zasahuje až do severnej Afriky. Na Slovensku sa jeho výskyt sústreďuje na penovcové prameniská, nížinné vápnité mokrade, zarastené brehy vodných nádrží, riek, kanálov, jazier a rybníkov.

Slatinné rašelinisko s vysokými ostricami - jeden z biotopov pimprlíka bruškatého (Jablonica, PP Zrubárka).


Ekológia a biológia
Pimprlík bruškatý vyžaduje počas vegetačného obdobia stálu vlhkosť, teplotu a dostatočne alkalické prostredie. Z analýzy fosílnych spoločenstiev (tanatocenóz) na niektorých prameniskách vyplynulo, že sa tento druh objavil na mnohých recentných lokalitách iba nedávno, v súvislosti s intenzívnou ľudskou kolonizáciou týchto oblastí (Horsák & Hájková 2005). Pre jeho pretrvanie z prvej polovice poľadovej doby sa preto dnes zdajú zásadné väčšinou degradované alebo zničené mokrade vo veľkých nížinách. Vrkoč bažinný je hermafrodit, pričom hlavné reprodukčné obdobie má v lete. Najväčšie množstvo juvenilov je teda možné nájsť na jeseň.

Rozšírenie na Slovensku 
V súčasnosti (od roku 2000 vrátane) je pimprlík bruškatý známy z 26 lokalít, pričom najviac (7) ich je v Laboreckej vrchovine a Bielych Karpatoch (4 lokality). Jeho biotopy v Bielych Karpatoch sú špecifické - predstavujú ich maloplošné flyšové priesaky so silným zrážaním penovca.

 
Rozšírenie pimprlíka bruškatého na Slovensku (do roku 1999 žlté body, od roku 2000-2017 červené body).
Chcem väčšiu mapu.
Distribution map of the Desmoulin's whorl snail in the Slovakia (until 1999 - yellow dots, from 2000 to 2017 - red dots). Clik here to enlarge the map.


Ohrozenie a manažment
Za hlavné faktory, ktoré ohrozujú tohto ulitníka, treba považovať najmä zmenu vodného režimu na lokalitách, chemické znečistenie a postupné zarastanie vegetáciou. Negatívny vplyv má teoreticky aj pasenie dobytka na lokalitách (rozrytie povrchu pôdy), našťastie, vzhľadom k silnému podmáčaniu týchto biotopov sa tui často nepasie. Všeobecne tento druh poškodzuje aj vypalovanie vegetácie a používanie biocídov či hnojív na lokalitách, alebo v ich bližšom okolí. Pimprlík bruškatý by bol takisto vďačný, keby sa jeho lokality pravidelne ručne kosili a zároveň sa odstraňovala pokosená biomasa. Nepohrdol by ani odstraňovaním náletových drevín. Všetko pekne ručne, aby sa jeho životný priestor čo najmenej mechanicky poškodil.


Literatúra

  • Čejka T., Čačaný J. & Horsák M. (2014) Prvý nález živej populácie ulitníka Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) na Podunajskej nížine. Malacologica Bohemoslovaca, 13: 1–5. Dostupné online: http://mollusca.sav.sk
  • Horsák M. & Hájková P. (2005) The historical development of the White Carpathian spring fens based on palaeomalacological data. In: Poulíčková A., Hájek M. & Rybníček K. (eds) Ecology and palaeoecology of spring fens in the western part of the Carpathians. Palacký University, Olomouc, Czech Republic, pp. 63–68.
  • Killeen I. J. (2003) Ecology of Desmoulin's Whorl Snail. Conserving Natura 2000, Rivers Ecology Series, No. 6, English Nature, Peterborough, 23 pp.

No comments: