15 June 2017

Z červenej knihy slovenských mäkkýšov: pimprlík bruškatý (Vertigo moulinsiana)

From the Red Data Book of Slovakia: Desmoulin's whorl snail (Vertigo moulinsiana)Pimprlík bruškatý [Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)] je drobný, maximálne 2,5 milimetra veľký ulitník. Ide o vzácny reliktný druh, ktorý je v celej strednej Európe v posledných tisícročiach na ústupe, je preto celoeurópsky chránený. V súčasnosti je jeho rozšírenie atlanticko-mediteránne s centrom v strednej Európe. Najpočetnejšie populácie sú známe zo západnej a strednej Európy (Killeen 2003). Je rozšírený od Írska po Kaukaz a južne zasahuje až do severnej Afriky. Na Slovensku sa jeho výskyt sústreďuje na penovcové prameniská, nížinné vápnité mokrade, zarastené brehy vodných nádrží, riek, kanálov, jazier a rybníkov.

Slatinné rašelinisko s vysokými ostricami - jeden z biotopov pimprlíka bruškatého (Jablonica, PP Zrubárka).


Ekológia a biológia
Pimprlík bruškatý vyžaduje počas vegetačného obdobia stálu vlhkosť, teplotu a dostatočne alkalické prostredie. Z analýzy fosílnych spoločenstiev (tanatocenóz) na niektorých prameniskách vyplynulo, že sa tento druh objavil na mnohých recentných lokalitách iba nedávno, v súvislosti s intenzívnou ľudskou kolonizáciou týchto oblastí (Horsák & Hájková 2005). Pre jeho pretrvanie z prvej polovice poľadovej doby sa preto dnes zdajú zásadné väčšinou degradované alebo zničené mokrade vo veľkých nížinách. Vrkoč bažinný je hermafrodit, pričom hlavné reprodukčné obdobie má v lete. Najväčšie množstvo juvenilov je teda možné nájsť na jeseň.

Rozšírenie na Slovensku 
V súčasnosti (od roku 2000 vrátane) je pimprlík bruškatý známy z 26 lokalít, pričom najviac (7) ich je v Laboreckej vrchovine a Bielych Karpatoch (4 lokality). Jeho biotopy v Bielych Karpatoch sú špecifické - predstavujú ich maloplošné flyšové priesaky so silným zrážaním penovca.

Rozšírenie pimprlíka bruškatého na Slovensku (do roku 1999 žlté body, od roku 2000-2017 červené body). Pre zväčšenie mapy kliknite na logo Google v ľavom dolnom rohu.
Distribution map of the Desmoulin's whorl snail in the Slovakia (until 1999 yellow dots, from 2000 to 2017 red dots). To enlarge the map, click to Google logo in the left bottom corner.  


Ohrozenie a manažment
Za hlavné faktory, ktoré ohrozujú tohto ulitníka, treba považovať najmä zmenu vodného režimu na lokalitách, chemické znečistenie a postupné zarastanie vegetáciou. Negatívny vplyv má teoreticky aj pasenie dobytka na lokalitách (rozrytie povrchu pôdy), našťastie, vzhľadom k silnému podmáčaniu týchto biotopov sa tui často nepasie. Všeobecne tento druh poškodzuje aj vypalovanie vegetácie a používanie biocídov či hnojív na lokalitách, alebo v ich bližšom okolí. Pimprlík bruškatý by bol takisto vďačný, keby sa jeho lokality pravidelne ručne kosili a zároveň sa odstraňovala pokosená biomasa. Nepohrdol by ani odstraňovaním náletových drevín. Všetko pekne ručne, aby sa jeho životný priestor čo najmenej mechanicky poškodil.


Literatúra

  • Čejka T., Čačaný J. & Horsák M. (2014) Prvý nález živej populácie ulitníka Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) na Podunajskej nížine. Malacologica Bohemoslovaca, 13: 1–5. Dostupné online: http://mollusca.sav.sk
  • Horsák M. & Hájková P. (2005) The historical development of the White Carpathian spring fens based on palaeomalacological data. In: Poulíčková A., Hájek M. & Rybníček K. (eds) Ecology and palaeoecology of spring fens in the western part of the Carpathians. Palacký University, Olomouc, Czech Republic, pp. 63–68.
  • Killeen I. J. (2003) Ecology of Desmoulin's Whorl Snail. Conserving Natura 2000, Rivers Ecology Series, No. 6, English Nature, Peterborough, 23 pp.

No comments: