17 March 2014

Quagga mussel reached a Slovak stretch of the Danube river

In October 18, 2013, I found in a littoral debris of the water works' reservoir on the Danube river, near the town of Hamuliakovo (coordinates 48.03293°N,17.24742°E), Slovak Republic, 126 young live individuals of the quagga mussel [Dreissena rostriformis bugensis (Andrusov, 1897)]. 


V rámci príležitostného prieskumu malakofauny zdrže vodného diela Gabčíkovo pri Hamuliakove (48.033°N,17.247°E; 18. októbra 2013 ), som objavil v litorálnej zóne 126 mladých jedincov nepôvodného lastúrnika, kopýtka zaobleného – Dreissena rostriformis bugensis (Andrusov, 1897). Niekoľko prázdnych vyplavených schránok sme o rok neskôr (26. septembra 2014) našli v rámci malakologického prieskumu v dunajských náplavoch pri Zlatnej n. Ostrove (Veľkolélsky ostrov, 47.750°N, 17.951°E).

Miesto nálezu (červená šípka).
Red arrow indicates a finding place.
Kopýtko zaoblené pochádza z oblastí zahŕňajúcich povodie Dnepra a limanov rieky Bug popri severnej časti Čierneho mora (Therriault et al. 2005). Neskôr sa tento poddruh rozšíril z okolia Čierneho mora na severovýchod pozdĺž rieky Volgy do Ruska a na sever povodím Dnepra na Ukrajinu a západne pozdĺž Dunaja a Rýna až do Holandska (van der Velde & Platvoet 2007). Za prenikanie do západných častí Európy je zodpovedný človek, ktorý napomáha šíreniu tohto nepôvodného lastúrnika prostredníctvom stále širšej siete európskych vodných kanálov (Kinzelbach 1992); vylúčené samozrejme nie je ani šírenie v balastnej vode nákladných lodí (Therriault 2005). Tento poddruh sa rozšíril až do Severnej Ameriky, kde to bolo prvýkrát zaznamenaný v jazere Ontario v roku 1991 (Therriault et al., 2004), neskôr prenikol do celej oblasti Veľkých jazier a na juhozápad k rieke Mississippi, ďalej do Nevady, Colorada, Arizony a Kalifornie (Benson et al. 2011).
V Dunaji ho po prvý raz objavili v Rumunsku v roku 2004 pri meste Cernavoda (44.349°N, 28.024°E, Micu & Telembici 2004), onedlho pribúdali ďalšie nálezy proti toku (Rumunsko: Popa 2006, Bulharsko: Hubenov & Trichkova 2007, Srbsko: Rakovic et al. 2013, Maďarsko, Rakúsko a Nemecko: Heiler et al. 2013).


Odlíšenie D. rostriformis bugensis od D. polymorpha

Na prvý pohľad sa obidva druhy nápadne podobajú, morfologické rozdiely sú však zjavné, pre prehľadnosť ich uvádzam v nasledujúcej tabuľke.


Dreissena polymorpha
D. rostriformis bugensis
Celkový tvar schránky
Trojhranný, oblasť spojenia lastúr je plochá
Dvojhranný, obojstranne zaoblený (klenutý), oválny
Povrchová kresba lastúr
Variabilná, najčastejšie cikcakovitá
Koncentrické tmavé pásy, v oblasti zámku sú lastúry svetlejšie sfarbené.
Zámková línia (oblasť spojenia lastúr)
Rovná
Mierne zvlnenáReferences

Benson, A.J., Richerson, M.M. & Maynard, E. 2011. Dreissena rostriformis bugensis. Gainesville, Florida, dostupné online: http://nas.er.usgs.gov/queries/FactSheet.aspx?speciesID=95 (15. 10. 2016).
Heiler, K.C., Bij de Vaate, A., Ekschmitt, K., von Oheimb, P.V., Albrecht, C. & Wilke, T. 2013. Reconstruction of the early invasion history of the quagga mussel (Dreissena rostriformis bugensis) in Western Europe. Aquatic Invasions, 8(1): 53–57.
Hubenov, Z. & Trichkova, T. 2007. Dreissena bugensis (Mollusca: Bivalvia: Dreissenidae): New invasive species to the Bulgarian malacofauna. Acta Zoologica Bulgarica 59: 203–209.
Kinzelbach, R. 1992. The main features of the phylogeny and dispersal of the zebra mussel Dreissena polymorpha. In: Neumann D. & Jenner, H.A. (Eds) The Zebra Mussel Dreissena polymorpha: Ecology, Biological Monitoring and First Applications in the Water Quality Management, Gustav Fischer, New York, USA, p. 5–17.
Micu, D. & Telembici, A. 2004. First record of Dreissena bugensis (Andrusov, 1897) from the Romanian stretch of River Danube. In: Abstracts: International Symposium of Malacology, August 19–22nd 2004, Sibiu, Romania.
Popa, O. P. & Popa, L. O. 2006. The most westward European occurrence point for Dreissena bugensis (Andrusov, 1897). Malacologica Bohemoslovaca 5: 3–5.
Rakovic, M., Popovic, N., Kalafatic, V. & Martinovic-Vitanovic, V. 2013. Spreading of Dreissena rostriformis bugensis (Andrusov, 1897) in the Danube River (Serbia). Acta zoologica bulgarica 65(3): 34.
Therriault, T. W., Docker, M. F., Orlova,  M.I., Heath, D. D. & MacIsaac, H. J. 2004. Molecular resolution of the family Dreissenidae (Mollusca: Bivalvia) with emphasis on Ponto-Caspian species, including first report of Mytilopsis leucophaeata in the Black Sea basin. Mol. Phylogenet. Evol. 30: 479–489.
Therriault, T.W., Orlova, M.I., Docker, M.F., MacIsaac, H.J. & Heath, D.D. 2005. Invasion genetics of a freshwater mussel (Dreissena rostriformis bugensis) in eastern Europe: high gene flow and multiple introductions. Heredity 95(1): 16–23.
Van Der Velde, G. & Platvoet, D. 2007. Quagga mussels Dreissena rostriformis bugensis (Andrusov, 1897) in the Main River (Germany). Aquatic Invasions 2(3): 261–264.


Juvenilý jedinec D. r. bugensis. Juvenile individual 
of D. r. bugensis.
Substrát, v ktorom boli nájdené mladé jedince.
Type of debris and substrate.
  

No comments: