11 December 2008

Kamienka pontická (Lithoglyphus naticoides)

-->
Zatiaľ čo v Európe žije päť druhov rodu Lithoglyphus (sensu Fauna Europaea 2008), na Slovensku žije iba jediný druh – kamienka pontická (Lithoglyphus naticoides). Druhový názov pontická súvisí s jej pôvodným výskytom v povodiach riek tečúcich do Čierneho mora (=Pont, pontická oblasť). V minulosti sa z pontickej oblasti druhy rozšíril aj do strednej a západnej Európy. Ulita kamienok je pevná, guľovitá, s kužeľovitým kotúčom, takmer nepriesvitná, farby sivasto žltozelenej až sivobielej. Ulita má hydrodynamický tvar, pretože ide o prúdomilné (reofilné) ulitníky, žijúce v prúdivých úsekoch veľkých riek a ich prítokov. Zriedkavejšie ich nájdeme aj v rýchlejšie tečúcich úsekoch odvodňovacích kanálov a v poloprietočných riečnych ramenách. Ako podklad vyhovuje kamienkam bahnité, piesočnaté, ale aj kamenité dno vodných tokov. Živia sa zoškrabovaním organických, najmä rastlinných nárastov na kameňoch, prípadne z dna. Kamienky sú obojpohlavné mäkkýše, pohlavný dimorfizmus sa okrem rozdieloch v pohlavných orgánoch sa u samcov prejavuje aj zvlneným okrajom ústia ulity. Kamienky sa rozmnožujú v máji až júni. Kokóny s vajíčkami kladú väčšinou na ulity susedných jedincov. Pohlavnú zrelosť dosahujú kamienky v druhom roku života, dožívajú štyroch rokov. Kamienky sú významným hostiteľom cerkárií (rozmnožovacieho štádia motolíc); doposiaľ bolo v telách kamienok potvrdených vyše 20 druhov cerkárií.aticoides

No comments: